Eika                                    *25.05.1993
                                    †10.10.2005